Groep 3

Groep 3

Algemene informatie over groep 3:

Groep 3 is een bijzonder jaar op de basisschool. Uw kind gaat leren lezen. Daarnaast werken we ook met andere methodes. We zullen ze hieronder nader toelichten:

 • Veilig Leren Lezen Kimversie: Dit is een complete taalmethode waarin een belangrijk deel wordt gevormd door het leren lezen. Deze methode heeft ook veel aandacht voor de andere facetten van een goede taalontwikkeling zoals woordenschat, het correct schrijven van woorden en later het begrijpend lezen.
 • Wereld in Getallen: De rekenmethode waarin er op verschillende rekenniveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast kan er gewerkt worden in een bijwerkboek en een plusboek. De kinderen leren oa de volgende dingen bij rekenen: – Getallenlijn t/m 100, splitsen t/m 10, optellen en aftrekken t/m 10, geldsommen t/m 50, getalbeelden herkennen op het rekenrek.
 • Schrijven in de basisschool: De schrijfmethode waarin het aan elkaar schrijven wordt aangeleerd. In groep 3 leren de kinderen de kleine letters. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters.
 • De Vreedzame School: De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 • Engels: Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.
 • Andere vakken: muziek, handvaardigheid, tekenen, trefwoord, woordenschat, drama, verkeer, wereldoriëntatie, gym.

Huiswerk: In groep 3 krijgen de kinderen 11 keer per jaar een huiswerkboekje mee naar huis. Hierin staan opdrachten die de kinderen zelfstandig kunnen maken. Elke keer als zij hun huiswerk op tijd inleveren krijgen zij een sticker op hun kaart. Bij een volle kaart aan het eind van het jaar, krijgen de kinderen een verrassing.

Lezen is belangrijk: oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Kinderen lezen in de leesboekjes die bij de methode horen. Dit kan alleen, maar ook in tweetallen (duolezen). Ook komen er kinderen van groep 8 helpen bij het leren lezen in groep 3. Dit noemen we tutorlezen. Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen, maar ook informatieboeken en prentenboeken. Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks.

Het directe instructiemodel:
In groep 3 t/m 8 werken we met het directe instructiemodel. De kinderen hebben een blokje waarmee ze aangeven of ze de lesstof hebben begrepen of dat ze extra instructie willen. Ze zetten het blokje op rood als ze zelfstandig kunnen werken en op groen als ze nog een vraag hebben. Met het stoplicht geven we in de klas aan hoe er moet worden gewerkt:
rood: de kinderen werken zelfstandig en zijn helemaal stil, zij mogen geen hulp vragen.
oranje: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit.
groen: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit of aan de leerkracht. We gebruiken de time-timer in de klas om aan te geven hoeveel tijd de kinderen hebben voor een bepaalde taak.

We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra hulp/ extra uitdaging geven aan de kinderen die dit nodig hebben/ aankunnen. Met het directe instructiemodel kunnen we goed op drie niveaus lesgeven.
               

Coöperatief leren:
Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Het leuke van coöperatieve werkvormen is dat je het bij bijna elke les kunt gebruiken. We gebruiken deze werkvormen in groep 3 vooral bij taal, rekenen en de Vreedzame School.  We doen vaak de volgende coöperatieve werkvormen:

 • Tafelrondje per tweetal
 • Binnen/buiten kring
 • Tweetal coach
 • Tweegesprek op tijd
 • Zoek iemand die

Woordenschat:

Woordenschat vinden we ontzettend belangrijk op de Hildegardisschool. 
We maken gebruik van Logo3000 in groep 3. Hier zijn de kinderen al sinds de kleuterbouw mee bekend. Logo groep 3 sluit aan op de woorden die in groep 0-2 zijn aangeleerd.

Terug