Groep 4

Groep 4

 

Algemene informatie over groep 4

In groep 3 er is een basis gelegd en in groep 4 gaan we hier mee verder. De leerlingen krijgen meer vakken zoals spelling, taalverkennen, geschiedenis en verkeer.

Taalactief:
Wij gebruiken de methode Taal Actief voor taal en spelling. Voor taal hebben de leerlingen een leerlingenboek en werkboek. De kinderen leren dit jaar ook werken in een schrift. Dit is nieuw voor de leerlingen. Voor spelling hebben de kinderen een werkboek.

Taal:
De methode bestaat uit vier onderdelen: woordenschat, taal verkennen, schrijven en spreken/luisteren.
Bij het onderdeel van woordenschat leren de kinderen nieuwe woorden. Als de kinderen ’s ochtends in de klas komen staan de woorden op het bord en nemen ze deze over in hun woordenschatschrift. De kinderen kunnen deze woorden doornemen als ze even een momentje over hebben.
Bij het onderdeel taal verkennen leren de kinderen in groep 4 drie dingen:

  1. de leestekens-> punt achter de zin, klankgroepen en alfabetiseren.
  2. woordsoorten/groepen-> zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord en dergelijke.
  3. zinsdelen-> waar-deel, wanneer-deel, vraagzin, vertelzin en dergelijke.

Bij het onderdeel stellen leren de kinderen verschillende dingen schrijven, zoals verhalen een dialoog of een gedicht.

Bij het onderdeel spreken en luisteren leren de kinderen door diverse gesprekken (telefoongesprek, dialoog, boekverslag) te voeren om goed naar elkaar te luisteren en om elkaar iets te vertellen.

Technisch en Begrijpend lezen:
Wij verbeteren ons leesniveau met behulp van de methode: Estafette. In deze methode zit ook begrijpend lezen verweven. 

Spelling:
Bij spelling leren de kinderen in groep 4 dat er drie soorten woorden zijn namelijk, luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.
Bij het onderdeel luisterwoorden leren we de kinderen de volgende categorieën v/f, z/s, schr-, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw, eer/oor/eur, ng/nk en dergelijke.
Bij het onderdeel weetwoorden leren we de kinderen woorden met ei/ij en au/ou.
Bij het onderdeel regelwoorden leren we de kinderen de spellingsregels aan, bijv. Ja-ger. Hoor je aan het eind van een woord of klankgroep een lange klank, dan schrijf je hem kort.

Woordenschat:
Woordenschat vinden we ontzettend belangrijk op de Hildegardisschool. We leren de kinderen dagelijks nieuwe woorden aan. Daarnaast herhalen we deze woorden met behulp van coöperatieve werkvormen. We merken dat de kinderen de woorden op deze manier goed onthouden en zelf gaan gebruiken in hun eigen taalgebruik. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Woordenschat Extra. Wilt u thuis ook het woordenschatniveau verbeteren van uw kind? Dat kunt u doen door elke dag voor te lezen. Praat daarnaast ook over de inhoud van de tekst en ga na of uw kind de tekst ook begrijpt. Het kijken naar Nederlandse programma’s als Klokhuis, Huisje Boompje Beestje en Jeugdjournaal zorgen eveneens voor een beter begrip en een grote woordenschat.

Wereld in Getallen:
De rekenmethode waarin er op verschillende rekenniveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast kan er gewerkt worden in een bijwerkboek voor kinderen die moeite hebben met rekenen en een plusboek voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. De kinderen leren oa het volgende: – Getallenlijn t/m 100, splitsen t/m 20, optellen en aftrekken t/m 100, geldsommen t/m 100 en de keersommen.

Schrijven in de basisschool:
De schrijfmethode waarin het aan elkaar schrijven wordt aangeleerd. In groep 4 leren de   kinderen de kleine letters aan elkaar te verbinden. De leerlingen leren ook hoe ze de hoofdletters moeten schrijven.  

De Vreedzame School:
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Wijzer:
Wijzer is een wereldorientatiemethode waar aan de hand van 6 thema’s (met ieder 3 lessen) de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek aan bod komen. De lessen worden gegeven via het digibord met animaties, filmpjes ed. Daarnaast werken de kinderen in een werkboek.

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Andere vakken: muziek, handvaardigheid, tekenen, trefwoord, woordenschat, drama, verkeer en gym (3 x per week 45 minuten in verband met lekker fit school).

Huiswerk:
In groep 4 krijgen de kinderen regelmatig rekenwerk mee. Dit is om thuis te kunnen oefenen. Ook geven we soms nieuwsrekenen mee. Thuis kunnen de kinderen ook oefenen met Ambrasoft, hiervoor krijgt ieder kind zijn eigen persoonlijke inlogcode.

Lezen is belangrijk: oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen, maar ook informatieboeken en prentenboeken. Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks.

Het directe instructiemodel: In groep 3 t/m 8 werken we met het directe instructiemodel. De kinderen hebben een blokje waarmee ze aangeven of ze de lesstof hebben begrepen of dat ze extra instructie willen. Ze zetten het blokje op rood als ze zelfstandig kunnen werken en op groen als ze nog een vraag hebben. Met het stoplicht geven we in de klas aan hoe er moet worden gewerkt: rood: de kinderen werken zelfstandig en zijn helemaal stil, zij mogen geen hulp vragen. oranje: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit. groen: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit of aan de leerkracht. We gebruiken de time-timer in de klas om aan te geven hoeveel tijd de kinderen hebben voor een bepaalde taak.

We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra hulp/ extra uitdaging geven aan de kinderen die dit nodig hebben/ aankunnen. Met het directe instructiemodel kunnen we goed op drie niveaus lesgeven.

Coöperatief leren:
Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Het leuke van coöperatieve werkvormen is dat je het bij bijna elke les kunt gebruiken. We gebruiken deze werkvormen in groep 3 vooral bij taal, rekenen en de Vreedzame School.  We doen vaak de volgende coöperatieve werkvormen:

  • Tafelrondje per tweetal
  • Binnen/buiten kring
  • Tweetal coach
  • Tweegesprek op tijd
  • Zoek iemand die

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl