Groep 6

Sinterklaas:

Op vrijdag 4 december vieren wij weer Sinterklaas. Dit jaar mogen de groepen 5, 6, 7 en 8 meedoen met surprises. Vandaag hebben de kinderen lootjes mee gekregen. Zij krijgen ook geld van de juf/meester. In totaal mogen de kinderen 3 euro besteden. Dit bedrag moet zo goed mogelijk opgemaakt worden. Dus heb je nog 50 cent over? Dan koop je bijvoorbeeld nog een klein cadeautje of een zakje snoep. De kinderen moeten bonnetjes inleveren van wat zij hebben gekocht. Bewaar deze dus goed. Als er geld overblijft, moet dit terug ingeleverd worden. Het is niet de bedoeling dat er meer dan 3 euro uitgegeven wordt. Dit zodat iedereen ongeveer even veel krijgt. 

De cadeautjes worden ingepakt in cadeaupapier. Cadeauwensen staan op het lootje. De kinderen moeten een surprise maken. Voorbeelden hiervan staan op internet. Op het lootje wat zij hebben gekregen zijn hobbies geschreven. De surprise moet geinspireerd zijn door één van de hobbies. Ook moet er een gedicht geschreven worden. Dit gedicht moet zelf verzonnen zijn en mag dus niet van internet komen. Op maandag 30 november moeten alle surprise + gedichten ingeleverd zijn. Dat doen we door de surprise in een zwarte vuilniszak te stoppen, zodat niemand hem kan zien. De juf/meester controleert de surprise + gedicht dan. Als de surprise nog niet goed is dan kunnen de kinderen er nog verder aan werken na schooltijd in het handvaardigheidlokaal. Materialen voor de surprise zijn te krijgen of lenen bij juf Jane. Hiervoor moeten de kinderen een afspraak met haar maken.

Super belangrijk! De kinderen mogen aan niemand vertellen wie ze hebben. Schrijf je eigen naam dan ook niet in het gedicht! Alleen de naam van degene voor wie de surprise is. Het gedicht moet aan de buitenkant van de surprise. Veel knutselplezier.

 

Sint en Piet.

 

Algemene informatie over groep 6:

Taal actief:
Wij maken gebruik van deze methode voor Spelling en Taal.
Taal
De kinderen krijgen een boek, een schrift en een werkboek. De methode bestaat uit vier onderdelen:

 • Taal verkennen: De kinderen leren in groep 6 zinsdelen à persoonsvorm, onderwerp, gezegde.
 • Woordenschat: Elke week worden er nieuwe themawoorden aangeleerd, die gekoppeld worden aan de lessen.
 • Spreken en luisteren: De kinderen leren om diverse gesprekken te voeren en ze leren op welke manier ze goed naar een ander kunnen luisteren. Deze technieken kunnen ze later toepassen.
 • Schrijven: De kinderen leren verhalen te schrijven met een goede opbouw. à Ze leren gebruik te maken van alinea’s, hoofdletters, leestekens etc.

Spelling
De kinderen herhalen aangeleerde categorieën met moeilijkere woorden. Daarnaast begint groep 6 met werkwoordspelling. Hierbij leren de kinderen hoe ze de werkwoorden op de juiste manier in de juiste tijd moeten schrijven.

Begrijpend lezen:
Om goed een tekst te leren begrijpen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip maakt wekelijks leesteksten die gebaseerd zijn op de actualiteiten. De kinderen leren hierbij de volgende strategieën:
– Samenvatten
– Vragen stellen
– Voorspellen
– Moeilijke woorden
– Verwijswoorden

Blits:
In groep 6 starten wij met studievaardigheden. De vaardigheden worden aangeboden in aantrekkelijke thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. De volgende vaardigheden komen aan bod:

 • De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve in instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
 • De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen en te vergelijken.
 • De leerlingen leren hoe ze een juiste samenvatting kunnen schrijven. (door middel van kernzinnen en kernwoorden)
 • De leerlingen leren hoe ze grafieken, tabellen en schema’s moeten lezen.
 • De leerlingen leren kaartlezen.
 • De leerlingen leren het hanteren van informatiebronnen.

Rekenen:
Wij werken met de methode Wereld in getallen. Deze methode zorgt er voor dat er op verschillende niveaus kan worden gedifferentieerd. De kinderen werken uit een rekenboek. Ze maken de opdrachten in hun schrift of in het werkboek. Naast de reguliere taak is er ook nog een weektaak. Als de kinderen klaar zijn met de reguliere les, kunnen ze verder werken aan de weektaak. De kinderen die op zoek zijn naar uitdaging kunnen werken uit een plusboek. De kinderen die het rekenen nog lastig vinden kunnen ondersteund worden met het bijwerkboek.

De Vreedzame School:
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Het directe instructiemodel:
In groep 3 t/m 8 werken we met het directe instructiemodel. De kinderen hebben een blokje waarmee ze aangeven of ze de lesstof hebben begrepen of dat ze extra instructie willen. Ze zetten het blokje op rood als ze zelfstandig kunnen werken en op groen als ze nog een vraag hebben. Met het stoplicht geven we in de klas aan hoe er moet worden gewerkt: rood: de kinderen werken zelfstandig en zijn helemaal stil, zij mogen geen hulp vragen. oranje: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit. groen: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit of aan de leerkracht. We gebruiken de time-timer in de klas om aan te geven hoeveel tijd de kinderen hebben voor een bepaalde taak.

We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra hulp/ extra uitdaging geven aan de kinderen die dit nodig hebben/ aankunnen. Met het directe instructiemodel kunnen we goed op drie niveaus lesgeven.    

Coöperatief leren:
Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Het leuke van coöperatieve werkvormen is dat je het bij bijna elke les kunt gebruiken. We doen vaak de volgende coöperatieve werkvormen:

 • Tafelrondje per tweetal
 • Binnen/buiten kring
 • Tweetal coach
 • Tweegesprek op tijd
 • Zoek iemand die
 • Stijgen / dalen
 • Waar / niet waar

Huiswerk:
De kinderen krijgen in groep 6 wekelijks huiswerk mee naar huis. Dit zijn werkbladen om extra te oefenen, of samenvattingen om de toetsen te leren. Daarnaast krijgen zij iedere dag een schriftje mee om de woordenschatwoorden te oefenen.

Lezen is belangrijk:
oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen. Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks.

Geschiedenis:
In groep 6 wordt er gewerkt met de methode Wijzer bij geschiedenis. Tijdens het jaar komen er verschillende thema’s aan bod. Van regenten en vorsten tot en met de tweede wereldoorlog. Daarnaast wordt dit vak per hoofdstuk getoetst.

Aardrijkskunde:
In groep 6 leren de kinderen meer over de volgende thema’s: de kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. Daarnaast leren de kinderen de topografie van Nederland.

Natuur:
In groep 6 krijgen de leerlingen één keer per week natuur onderwijs. Er zijn 5 verschillende hoofdstukken die bestaan uit 4 paragrafen. Na ieder hoofdstuk wordt de kennis van de leerlingen getoetst.

Zwemmen:
Groep 6 gaat om de week zwemmen. Iedereen kan zo oefenen en een diploma halen. Dit doen wij in het van Maanenbad. Wij worden gebracht en gehaald met een bus.

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl