Het karakter van de school


De Hildegardisschool is een basisschool in de multiculturele wijk 'Het Oude Noorden'. De school is een gemengde school. We werken vanuit de visie dat het goed is voor alle kinderen om met elkaar in aanraking te komen, nieuwsgierig te zijn en te leren van elkaars achtergrond. We zijn een ontmoetingsschool! 

We willen onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun volgende stap in het vervolgonderwijs. Dit doen we met 3 uur verlengde leertijd waarin wordt ingezet op taal en rekenen. Hierbij proberen we zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Dat betekent dat er een gediffertieerd aanbod is. Sommige kinderen kunnen na een korte instructie aan het werk, anderen doen mee met de uitgebreide uitleg van de leerkracht en daarnaast zijn er nog kinderen die daarna verlengde instructie krijgen in een klein groepje. Er is  ook ruimte voor kinderen om met uitdagender materiaal aan de slag te gaan.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, weten waar hun talenten liggen en wat ze voor elkaar en de wereld kunnen betekenen.

We zetten in op een sterk pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij besteden veel aandacht aan normen en waarden; de omgang met elkaar. Dit heeft aan de ene kant zijn oorsprong in de katholieke achtergrond van de school en daarnaast is de school ook een Vreedzame School. Dit laatste is een methode voor sociale vaardigheden die door de hele school heen ademt. Het is een manier van met elkaar omgaan, in en rondom de school. 

De school is een ‘ONZE-school’ (Onderwijs en Zorg Expertise) waarbij we inzetten op meer sociaal-emotionele ondersteuning en een betere samenwerking met zorginstanties. Zo kunnen we kinderen preventief begeleiden bij wat ze nodig hebben. In de groepen 1 t/m 4 hebben we daarvoor een onderwijszorgassistent. Voor de groepen 5 tot en met 8 is er een huiskamer waar de kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben op zowel cognitief gebied als sociale vaardigheden. 

“ Samen staan we sterk” is ons motto. Er wordt gewerkt in een fijn, gezellig en professioneel team van leerkrachten waar we samen iedere dag proberen het onderwijs te verbeteren. Dit geschiedt door middel van de ‘Leerkrachtborden’ en doordat alle leerkrachten deel uit maken van een werkgroep waarvoor ze hun talenten en vaardigheden kunnen inzetten. Samen maken we het beleid van de school! Daarnaast maken we tijd om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en om samen plezier te maken! Ouderbetrokkenheid en samenwerken met diverse instanties uit de wijk zijn belangrijke pijlers.

De school is ook een 'Lekker fit' school. Alle kinderen hebben 3 uur bewegingsonderwijs in de week. We promoten naast veel bewegen de gezonde voeding. Drie dagen in de week krijgen de kinderen een stukje groente of fruit tijdens de eerste pauze en er wordt geen frisdrank gedronken. Iedereen heeft een stem binnen de school. Ouders, kinderen en het team zijn continu betrokken bij het onderwijsproces. Er heerst een open cultuur, waar we elkaar mogen en kunnen bevragen op de kwaliteit van ons onderwijs.

De visie van de school

De Hildegardisschool is een school waarbij de teamleden door hun professionele houding en hun inzet het onderwijs een warm hart toedragen. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen en het team.

Naast de veiligheid en het zich prettig voelen op school is een andere belangrijke factor de kwaliteit van het onderwijs. Doordat wij gebruik maken van de verlengde leertijd hebben alle kinderen op school drie uur extra per week taal/rekenen.

Deze ontwikkelingen worden goed gevolgd door toetsing, zowel methode als niet-methode gebonden toetsen. Na elke toets periode worden er handelingsplannen gemaakt en worden alle vorderingen bekeken.

Op school wordt gewerkt in verschillende niveaus, minimaal drie. De leerlingen die meer instructie nodig hebben, de leerlingen die het klassenprogramma draaien en de leerlingen die meer werk aankunnen. De nieuwe methodes sluiten goed aan op deze manier van werken. Om de effectieve leertijd in de klas te verhogen wordt er dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

We zijn een Lekker Fit! School. Dit betekent dat er veel aandacht is voor gezonde voeding en bewegen. Daarnaast krijgt kunst en cultuur op school de nodige aandacht. De handvaardigheidlessen worden op school gegeven door een vakleerkracht. Daarnaast maken we gebruik van het aanbod van KCR. Deze organisatie geeft lessen op school, maar we brengen ook een bezoek aan voorstellingen.Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl