Groep 6

i

 

Algemene informatie over groep 6:

Taal actief:
Wij maken gebruik van deze methode voor Spelling en Taal.
Taal
De kinderen krijgen een boek, een schrift en een werkboek. De methode bestaat uit vier onderdelen:

 • Taal verkennen: De kinderen leren in groep 6 zinsdelen à persoonsvorm, onderwerp, gezegde.
 • Woordenschat: Elke week worden er nieuwe themawoorden aangeleerd, die gekoppeld worden aan de lessen.
 • Spreken en luisteren: De kinderen leren om diverse gesprekken te voeren en ze leren op welke manier ze goed naar een ander kunnen luisteren. Deze technieken kunnen ze later toepassen.
 • Schrijven: De kinderen leren verhalen te schrijven met een goede opbouw. à Ze leren gebruik te maken van alinea’s, hoofdletters, leestekens etc.

Spelling
De kinderen herhalen aangeleerde categorieën met moeilijkere woorden. Daarnaast begint groep 6 met werkwoordspelling. Hierbij leren de kinderen hoe ze de werkwoorden op de juiste manier in de juiste tijd moeten schrijven.

Begrijpend lezen:
Om goed een tekst te leren begrijpen gebruiken we de methode: Estafette. De kinderen leren hierbij de volgende strategieën:
– Samenvatten
– Vragen stellen
– Voorspellen
– Moeilijke woorden
– Verwijswoorden

 

Rekenen:
Wij werken met de methode Wereld in getallen. Deze methode zorgt er voor dat er op verschillende niveaus kan worden gedifferentieerd. De kinderen werken uit een rekenboek. Ze maken de opdrachten in hun schrift of in het werkboek. Naast de reguliere taak is er ook nog een weektaak. Als de kinderen klaar zijn met de reguliere les, kunnen ze verder werken aan de weektaak. De kinderen die op zoek zijn naar uitdaging kunnen werken uit een plusboek. De kinderen die het rekenen nog lastig vinden kunnen ondersteund worden met het bijwerkboek.

De Vreedzame School:
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Het directe instructiemodel:
In groep 3 t/m 8 werken we met het directe instructiemodel. De kinderen hebben een blokje waarmee ze aangeven of ze de lesstof hebben begrepen of dat ze extra instructie willen. Ze zetten het blokje op rood als ze zelfstandig kunnen werken en op groen als ze nog een vraag hebben. Met het stoplicht geven we in de klas aan hoe er moet worden gewerkt: rood: de kinderen werken zelfstandig en zijn helemaal stil, zij mogen geen hulp vragen. oranje: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit. groen: de kinderen werken zelfstandig en mogen iets vragen aan het kind dat naast hen zit of aan de leerkracht. We gebruiken de time-timer in de klas om aan te geven hoeveel tijd de kinderen hebben voor een bepaalde taak.

We leren de kinderen zo zelfstandig mogelijk te werken. Hierdoor kan de leerkracht extra hulp/ extra uitdaging geven aan de kinderen die dit nodig hebben/ aankunnen. Met het directe instructiemodel kunnen we goed op drie niveaus lesgeven.    

Coöperatief leren:
Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Coöperatief leren heeft veel voordelen. Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen. Er is veel variatie in werkvormen. De leerlingen leren veel van en met elkaar. Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij aan een verbeterde sfeer in de groep. Het leuke van coöperatieve werkvormen is dat je het bij bijna elke les kunt gebruiken. We doen vaak de volgende coöperatieve werkvormen:

 • Tafelrondje per tweetal
 • Binnen/buiten kring
 • Tweetal coach
 • Tweegesprek op tijd
 • Zoek iemand die
 • Stijgen / dalen
 • Waar / niet waar

Huiswerk:
De kinderen krijgen in groep 6 wekelijks huiswerk mee naar huis. Dit zijn werkbladen om extra te oefenen, of samenvattingen om de toetsen te leren. 

Lezen is belangrijk:
oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen. Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks.

Geschiedenis:
In groep 6 wordt er gewerkt met de methode Wijzer bij geschiedenis. Tijdens het jaar komen er verschillende thema’s aan bod. Van regenten en vorsten tot en met de tweede wereldoorlog. Daarnaast wordt dit vak per hoofdstuk getoetst.

Aardrijkskunde:
In groep 6 leren de kinderen meer over de volgende thema’s: de kaart, wonen, water, landschap, werken, cultuur, natuur en verkeer. Daarnaast leren de kinderen de topografie van Nederland.

Natuur:
In groep 6 krijgen de leerlingen één keer per week natuur onderwijs. Er zijn 5 verschillende hoofdstukken die bestaan uit 4 paragrafen. Na ieder hoofdstuk wordt de kennis van de leerlingen getoetst.

Zwemmen:
Groep 6 gaat elke week op maandag zwemmen tot na de kerstvakantie. Iedereen kan zo oefenen en een diploma halen. Dit doen wij in het van Maanenbad. Wij worden gebracht en gehaald met een bus.

gym: 

Maandagochtend: mondaymile, dan joggen wij 1 kwartier voordat de les begint. Wij starten dan op de Verbraakstraat. 

Dinsdagmiddag : 13.30u

Dondagochtend: 8.30u Uw kind mag op de gymlocatie beginnen. 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl